Obsah stránky reference

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem realizuje od roku 2003 na základě smluvního vztahu se Statutárním městem Ústí nad Labem v rámci tzv. Programu aktivní politiky města Ústí nad Labem management Programu rozvoje sociální sféry a projektové poradenství. To znamená, že realizujeme pro subjekty se sídlem v Ústí nad Labem odbornou činnost - poradenství v oblasti projektové připravenosti organizací vůči vnějším finančním zdrojům a programům Evropské unie. S tím souvisí motivační a organizační podpora v přípravě projektů, posilování řídící a organizační kapacity organizací pro následnou administraci a řízení projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie.

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem pro vás zpracuje projektovou žádost na tato témata:

- komunitní plánování a sociální plánování pro obce, kraje, svazky obcí
- podpora rozvoje lidských zdrojů
- integrace znevýhodněných osob na trhu práce
- rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce
- zkvalitnění vzdělávání a profesní vzdělávání
- celoživotní vzdělávání v oblasti sociální sféry
- management kvality v sociálních službách
- zakládání sociálních podniků a nových služeb pro znevýhodněné občany
- projektové řízení a dotační management
- rozvoj regionálních informačních systémů
- rozvoj cestovního ruchu
- rozvoj venkova
- rozvoj v přeshraniční spolupráci a evropské zasíťování neziskových organizací, škol a obcí
- výměnné pobyty v zemích EU

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem bylo odborným zpracovatelem úspěšných projektových žádostí předložených na jednotlivé dotační programy Evropské unie:

Projekt Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce
Podpořeno: Iniciativa Společenství EQUAL EU
Nositel projektu: Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Projekt Kvality manažer - zavádění standardů kvality v sociálních službách
Podpořeno: EU - programem Phare OP RLZ
Nositel projektu: Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Projekt Komunitní plán ve městě Ústí nad Labem - revize 2. KPP a zpracování 3. KPP na období 2007-2009
Podpořeno: SROP
Nositel projektu: Statutární město Ústí nad Labem

Projekt RISK - regionální informační systém komunitních služeb ve městě Ústí nad Labem
Podpořeno: SROP
Nositel projektu: Statutární město Ústí nad Labem

Projekt Podpora a zvyšování kvalifikace pro přeshraniční rozvoj lidských zdrojů v Euroregionu Elbe/Labe a vznik nového produktu s názvem "Česko-německá agentura"
Podpořeno: Interreg IIIA
Nositel projektu: Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti rané péče v Ústeckém kraji
Podpořeno: EU - programem Phare OP RLZ
Nositel projektu: Demosthenes, o. p. s., Ústí nad Labem

Projekt Agentura Handicap - Rozvoj pracovních možností
Podpořeno: EU - programem Phare OP RLZ
Nositel projektu: Fokus - Sdružení pro péči o duševně nemocné Ústí nad Labem

Projekt Centrum pro profesní přípravu zdravotně a sociálně znevýhodněných osob s poradenskou službou
Podpořeno: EU - programem Phare OP RLZ
Nositel projektu: Speciální škola, Ústí nad Labem

Projekt HESTIA - Centrum samostatné existence, podpora rozvoje nezávislosti, samostatnosti a identifikace žen
Podpořeno: EU - programem Phare OP RLZ
Nositel projektu: Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Projekt Nové zkušenosti s integrací skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí v rámci celoživotního vzdělávání v Dánsku
Podpořeno: Leonardo da Vinci EU - Mobility
Nositel projektu: Úřad práce v Ústí nad Labem

Projekt Aktivačně-motivační program "Na pracovním trhu se neztratím"
Podpořeno: EU - programem Phare OP RLZ
Nositel projektu: Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Projekt Reintegrace - vytváření možností pro osoby se zdravotním handicapem, integrace do společnosti, zvyšování informovanosti v oblasti duševního zdraví
Podpořeno: EU - programem Phare OP RLZ
Nositel projektu: Fokus - Sdružení pro péči o duševně nemocné Ústí nad Labem

Projekt Nové zkušenosti s integrací skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí v Irsku
Podpořeno: Leonardo da Vinci EU - Mobility
Nositel projektu: Úřad práce v Ústí nad Labem

Projekt SOLARIS - Centrum solární energie ve městě Ústí nad Labem
Podpořeno: Česko-německým fondem budoucnosti programem a CBC Phare EU
Nositel projektu: Stanice mladých techniků, Ústí nad Labem

Projekt Komunitní plánování ve městě Olomouc
Podpořeno: SROP
Nositel projektu: Statutární město Olomouc

Projekt Komunitní plánování v Hradci Králové
Podpořeno: SROP
Nositel projektu: Statutární město Hradec Králové

Projekt Komunitní plánování ve městě Ostravě
Podpořeno: SROP
Nositel projektu: Statutární město Ostrava

Projekt Komunitní plánování na Vsetínsku
Podpořeno: SROP
Nositel projektu: Město Vsetín

Projekt Rozvoj turistického ruchu ve městě Ústí nad Labem
Podpořeno: SROP
Nositel projektu: Statutární město Ústí nad Labem

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem poskytuje konzultace k vytváření komunitních plánů péče v jednotlivých městech (krajích) České republiky.

PaedDr. Miroslav Pilát, vedoucí odboru sociálních věcí města Olomouc:
"Díky spolupráci s Centrem komunitní práce Ústí nad Labem se nám podařilo získat ze Společného regionálního operačního programu finanční podporu pro náš projekt Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Olomouci, což nám velmi ulehčí situaci při naplňování Zákona o sociálních službách v našem městě."

Osobní reference o Centru komunitní práce můžete získat u následujících osob a organizací:

Ing. Jan Böhm
ředitel Úřadu práce v Ústí nad Labem +420 602 477 104

Ing. Zdeňka Chládková
referent odboru regionálního rozvoje, Krajský úřad Ústeckého kraje +420 475 657 531

Bc. Petr Severa, vedoucí odboru
zdravotnictví a sociálních věcí, Krajský úřad Ústeckého kraj +420 475 657 815

Ing. Milan Zemaník
tajemník Magistrátu Města Ústí nad Labem +420 475 200 414

PhDr. Ludmila Vostřáková
vedoucí odboru MZ ČR +420 224 972 353

Jiří Landa
místostarosta Města Litoměřice +420 416 916 108

Mgr. Jiří Mach
vedoucí oddělení koncepcí, Krajský úřad Ústecký kraj +420 475 657 111

Reference klientů

Magistrát města Ústí n. L.
vývoj 1.a 2. Komunitního plánu péče, revize 1. Komunitního plánu péče, monitoring naplňování plánu

Magistrát města Ostravy
vzdělávání, metodologie a poradenství při vývoji 1. Komunitního plánu péče a implementaci KP (KPP schválen v prosinci 2004 Zastupitelstvem města Ostrava - realizační doba 14 měsíců)

Ústecký kraj
zpracování Akčního plánu protidrogové politiky Ústeckého kraje

Magistrát města Hradec Králové
poradenství, revize plánu, vzdělávání a vývoj 2. plánu (CKP partner v projektu města HK)

Město Pardubice
vzdělávací modul v rámci programu Phare EU

Město Litoměřice
vzdělávací modul v rámci programu Phare EU, poradenství při vývoji 1.KPP, supervize procesů

Město České Budějovice
vzdělávací modul v rámci programu Phare EU

Město Karlovy Vary
vzdělávací modul v rámci programu Phare EU

Město Podbořany
vzdělávací modul

Město Žatec
vzdělávací modul

Město Louny
vzdělávací modul

Město Chomutov
vzdělávací modul a poradenství při startování procesů KP

Město Lovosic
vzdělávací modul, informační setkání s poskytovateli služeb, poradenství a vzdělávání při vzniku 1. plánu

Město Most
vzdělávací modul a informační setkání s poskytovateli služeb

Město Jirkov
vzdělávací modul

Město Rumburk
vzdělávací modul, individuální poradenství, supervize procesů

Město Děčín
vzdělávací modul, individuální poradenství, vyhodnocování dotazníků a dat, supervize procesů, poradenství a vzdělávání při vzniku 1. plánu

Město Varnsdorf
vzdělávací modul, individuální poradenství

Město Česká Kamenice
vzdělávací modul, individuální poradenství, supervize procesů

Město Nový Bor (Sdružení obcí Novoborsko)
vzdělávání, poradenství a vzdělávání při vzniku 1. plánu

Město Havlíčkův Brod
vzdělávací modul, poradenství a vzdělávání při vzniku 1 plánu

Město Český Krumlov
vzdělávací modul, individuální poradenství, zajištění seminářů, supervize procesů, poradenství a vzdělávání při vzniku 1. plánu

Bratislavský samosprávní kraj
vzdělávací informační semináře, supervize procesů, zajištění úvodního setkání pracovních skupin, poradenství a vzdělávání při vzniku 1. plánu

Město Olomouc
individuální poradenství, zpracovávání projektu na SROP, 3.2, zahájení procesů komunitního plánování, poradenství a vzdělávání při vzniku 1. plánu

Město Kadaň
poradenství a vzdělávání v rámci projektu Komunitního plánování, poradenství a vzdělávání při vzniku 1. plánu

Město Liberec
vyhodnocení dotazníků, SWOT analýzy, poradenství a vzdělávání při vzniku 1. plánu


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek