Nabídka akreditovaného vzdělávání Centra komunitní práce Ústí nad Labem: 

 

Název kurzu: Manažer se zaměřením na PR a komunikaci v neziskovém sektoru      

Název získané kvalifikace: Manažer

Cílová skupina: Zájemci o účast v tomto kurzu by měli mít ukončené střední odborné vzdělání s maturitou, být starší 18 let a mít základní schopnost využívání počítače a internetu.

Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast marketingu, public relations a komunikační podpory pro specifické prostředí neziskového sektoru. Zprostředkuje znalosti marketingové terminologie, teorii firemního marketingu se zaměřením na její využití v praxi, především neziskové. Seznámí účastníky se základní terminologií a nástroji reklamy, frekventanti se naučí, jak reklamu využívat v organizaci, jak pracovat s médii, jak připravovat prezentační materiály organizace, jak komunikovat uvnitř i vně organizace.

Hodinová dotace: 140 vyuč. hodin    

Akreditováno u: MŠMT

Číslo akreditace: Č. j.: 7 967/08-20/297

 

Název kurzu: Manažer kvality        

Název získané kvalifikace: Manažer

Cílová skupina: Zájemci o účast v tomto kurzu by měli mít ukončené střední odborné vzdělání s maturitou, být starší 18 let a mít základní schopnost využívání počítače a internetu.

Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu kvality sociálních služeb pro poskytovatele SS a to pro plánování podnikatelských aktivit útvaru, řízení, organizování a kontrolu procesů ve svěřeném úseku;  zajištění efektivnosti hospodaření a hodnocení výkonnosti; řízení procesu kvality práce, produktů a služeb; vedení zaměstnanců a zabezpečení dalších personálních činností; řízení a kontrolu bezpečnosti a hygieny práce; vedení příslušné technické a provozní dokumentace. Absolvent umí vytvářet dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plány aktivit podniku/zařízení; umí efektivně využívat jeho kapacit; umí řídit, organizovat a kontrolovat procesy v podniku/zařízení/příp. úseku.

Hodinová dotace: 350 vyuč. hodin z toho: 272 prezenční, 78 e-learning     

Akreditováno u: MŠMT

Číslo akreditace: Č. j.: 14 902/06-20/405

 

Název kurzu: Aktivační program ?Na pracovním trhu se neztratím"

Název získané kvalifikace: Nespecifická rekvalifikace dle Usnesení vlády č. 238/1991, v souladu s § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a § 1 odst. 1 písm. c), d) vyhlášky MPSV č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci

Cílová skupina: Zájemci mají ukončené základní vzdělání, věk od 18 do 25 let nebo nad 50 let věku.

Vzdělávací kurz má prezenční formu spojenou s výukou na výjezdních víkendových seminářích a je zaměřen na získání a rozvoj IT dovedností, manažerských dovedností, profesních kompetencí, komunikačních a sociálních dovedností a rozvoj znalostí jednoho světového jazyka. Absolvent je vybaven základními manažerskými dovednostmi, orientuje se v prostředí WINDOWS a zvládá práci s běžnými PC programy, umí efektivně komunikovat, zná základy jednoho světového jazyka, zvládá time management sebe i druhých, ovládá základy asertivního chování a má dovednosti k sebeprosazení se na trhu práce.

Hodinová dotace: 400 vyuč. hodin    

Akreditováno u: MŠMT

Číslo     akreditace: Č. j.: 16 694/06-20/523

 

Název kurzu: Manažer komunitního plánování - rozšířený kurz

Název získané kvalifikace: Manažer (se zaměřením na komunitní plánování)

Cílová skupina: Je určen pro zájemce z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

Kurz komunitního plánování - jeho obsahem jsou témata jako: seznámení s termínem komunitní plánování, aktivní politika zaměstnanosti, fundraising, projektový management a strukturální politika EU, personální management, management kvalit, regionální informační systémy, komunikace, řešení konfliktů a mediace, metody práce se skupinou. Absolvent programu umí řídit, vést a koordinovat proces komunitního plánování ve všech jeho fázích a krocích: umí připravit prostředí pro zahájení a realizaci procesu komunitního plánování, vytvořit trvale udržitelné řídící struktury komunitního plánování, motivovat zainteresované aktéry, zapojit všechny klíčové strany, umí zadat a koordinovat vytvoření regionálního informačního systému komunitních služeb. Umí mapovat potřeby občanů, zpracovat  návrh komunitního plánu a efektivně řídit a koordinovat práci koordinačních skupin a ostatních článků organizační struktury. Absolvent dokáže řídit proces konzultací komunitního plánu, vytvořit finální verzi komunitního plánu, umí koordinovat a řídit implementaci a evaluaci plánu.

Hodinová dotace: 248 vyuč. hodin    

Akreditováno u: MŠMT

Číslo     akreditace: Č. j.: 29 276/06-20/882  

 

Název kurzu: Manažer komunitního plánování - základní kurz

Název získané kvalifikace: Manažer (se zaměřením na komunitní plánování)

Cílová skupina: Je určen pro zájemce z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

Jedná se o kurz komunitního plánování, jehož obsahem je výuka dle metodologie  ?Deset základních kroků v procesu komunitního plánování" (příprava prostředí, ustavení trvale udržitelné řídicí struktury, regionální informační systém komunitních a sociálních služeb, analýza a mapování potřeb uživatelů, zpracování Návrhu plánu - od představy k plánu, proces konzultací plánu, zpracování konečné verze plánu, implementace plánu do praxe, evaluace plánu, smluvní a jiné vztahy v procesu komunitního plánování), dále se zabývá definicí komunitního plánování, jeho účastníky, principy, pohledem právního řádu ČR na KP, inovativně zapojením úřadů práce a zaměstnavatelů do tohoto procesu atd.

Hodinová dotace: 120 vyuč. hodin                

Akreditováno u: MŠMT

Číslo     akreditace: Č. j.: 29 276/06-20/882  

 

Název kurzu: Manažer komunitního plánování - s e-learningovou výukou

Název získané kvalifikace: Manažer (se zaměřením na komunitní plánování)

Cílová skupina: Je určen pro zájemce z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

Jedná se o kurz komunitního plánování, jehož obsahem je výuka dle metodologie  ?Deset základních kroků v procesu komunitního plánování" (příprava prostředí, ustavení trvale udržitelné řídicí struktury, regionální informační systém komunitních a sociálních služeb, analýza a mapování potřeb uživatelů, zpracování Návrhu plánu - od představy k plánu, proces konzultací plánu, zpracování konečné verze plánu, implementace plánu do praxe, evaluace plánu, smluvní a jiné vztahy v procesu komunitního plánování), dále se zabývá definicí komunitního plánování, jeho účastníky, principy, pohledem právního řádu ČR na KP, inovativně zapojením úřadů práce a zaměstnavatelů do tohoto procesu atd.

Hodinová dotace: 120 vyuč. hodin, z toho: 80 prezenční, 40 e-learning      

Akreditováno u: MŠMT

Číslo akreditace: Č. j.: 7 732/07-20/152

 

Název kurzu: Všechny ženy mají šanci

Název získané kvalifikace: Technicko-administrativní pracovník

Cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy se základním vzděláním a bez vzdělání, ženy v předdůchodovém věku

Kurz se orientuje na problematiku obtížné situace žen na trhu práce, vzdělávací moduly jsou koncipovány tak, aby vedly k získání a rozšíření potřebných klíčových kompetencí, které podporují osobní a profesní růst účastnic, účelem rekvalifikace je osvojení si základních znalostí v oblastech: počítačové dovednosti, komunikační dovednosti, sociální dovednosti, základy účetnictví a sociálně právní minimum.

Hodinová dotace: 270 vyuč. hodin                

Akreditováno u: MŠMT

Číslo     akreditace: Č.j.: 7 732/07-20/152

 

Název kurzu: Zvyšování kompetencí projektového manažera v příhraniční spolupráci         

Název získané kvalifikace: Projektový manažer

Cílová skupina: není specifikováno

Kurz je určen pro pracovní činnost projektový manažer, tedy zájemcům o získání nebo rozvoj kompetencí souvisejících s touto pracovní profesí. Nabízí jim 80 hodin výuky projektového managementu a 48 hodin praktického vzdělávání (simulace vývoje projektů) v projektových dílnách. Specifikem kurzu je důraz na zvlášnosti práce projektového manažera činného v příhraniční oblasti.

Hodinová dotace: 128 vyuč. hodin                

Akreditováno u: MŠMT

Číslo akreditace: Č.j.: 13 858/07-20/272

 

Název kurzu: Podpora napříč generacemi

Název získané kvalifikace: Technicko-administrativní pracovník

Cílová skupina: nezaměstnaní absolventi škol a mladiství, nezaměstnaní starší 50 let

Vzdělávací program tvoří šest vzdělávacích modulů a dva výjezdní víkendové semináře během nichž si osvojíte znalosti z oborů: Počítačové dovednosti, Manažerské dovednosti, Sociální a komunikační dovednosti,  Anglický jazyk, Základy účetnictví a Podnikatelské dovednosti. Vzdělávací modul využívá skupinové dynamiky dané rozdílným věkovým složením účastníků (mladé a seniorské generace).

Hodinová dotace: 328 vyuč. hodin    

Akreditováno u: MŠMT

Číslo akreditace: Č.j.: 7852/07-20/149

 

Název kurzu: Manažer kvality - Vzdělávání zadavatelů v řízení kvality sociálních služeb dle standardů MPSV

Název získané kvalifikace: Manažer

Cílová skupina: zástupci zadavatelů sociálních služeb (kraje, města, obce, obce s rozšířenou působností, svazky obcí)

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení kompetencí zadavatelů sociálních služeb formou systematického vzdělávání jejich pracovníků tak, aby byli schopni kvalitně a účinně řídit a kontrolovat poskytování sociálních služeb na svém území a efektivně využívat veřejných prostředků pro účely financování těchto služeb.

Vzdělávací program připravuje své absolventy pro řídící a exekutivní pozice v systému sociálních služeb s důrazem na makroekonomická a národohospodářská hlediska zákonem definovaných pojmů potřebnost a kvalita sociálních služeb.

Hodinová dotace: 122 vyuč. hodin, z toho 84 prezenční, 38 e-learning

Akreditováno u: MŠMT

Číslo akreditace: Č.j.: 25 625/07-20/739

 

Název kurzu: Komunitní plánování

Název získané kvalifikace: další vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Cílová skupina: poskytovatelé sociálních služeb, sociální pracovníci

Vzdělávací modul nabízí rozšíření manažerských dovedností a zprostředkovává znalosti z  oblasti  strategického  řízení pro komunitní plánování. Obsahuje tyto tématické celky: příprava prostředí, ustavení trvale udržitelné řídicí struktury, regionální informační systém komunitních a sociálních služeb, analýza a mapování potřeb uživatelů, zpracování návrhu plánu, proces konzultací plánu, zpracování konečné verze plánu, implementace plánu do praxe, evaluace plánu, smluvní a jiné vztahy v procesu komunitního plánování).

Hodinová dotace: 80 vyuč. hodin

Akreditováno u: MPSV

Číslo akreditace: Č.j.: 2007/38567-222

 

Název kurzu: Management kvality

Název získané kvalifikace: další vzdělávání sociálních pracovníků dle § 111, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Cílová skupina: poskytovatelé sociálních služeb, sociální pracovníci

Účastníci vzdělávacího modulu si rozšíří své manažerské dovednosti  v oblasti řízení kvality sociálních služeb, seznámí se se způsoby a metodami řízení kvality v zařízeních sociálních služeb, a to v návaznosti na standardy MPSV, naučí se aplikovat související poznatky z oborů ekonomika, management, legislativa, IT, marketing, efektivní komunikace, projektový management, strategické řízení a kvalita. Budou mít možnost ověřit si tyto poznatky na ukázkách aplikací z praxe.

Hodinová dotace: 88 vyuč. hodin

Akreditováno u: MPSV

Číslo akreditace: Č.j.: 2007/38567-222

Vzdělávací moduly Manažer se zaměřením na komunitní plánování a Manažer kvality jsou připravovány k akreditaci u Ministerstva vnitra ČR.

 

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

 Název kurzu: "Komunitní škola"

Název získané kvalifikace: provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování: Komunitní škola

Cílová skupina: další vzdělávání pedagogických pracovníků

Číslo akreditace: 3153/2010-25-24

Akreditováno MŠMT ČR

Tyto kurzy byly vyvinuty za finanční podpory EU - ESF, Iniciativy Společenství Interreg IIIA a státního rozpočtu ČR.

 

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek