Integrál

Projekt Integrál

Termín realizace: červenec 2006 - červen 2008

Celkovým záměrem projektu bylo realizovat ucelený soubor aktivit zaměřených na sociální integraci, vzdělávání a zaměstnávání osob ohrožených sociální exkluzí, se zvláštním důrazem na osoby s těžkým duševním onemocněním, a napomoci tak snížení sociální izolace těchto osob, přispět k rozvoji jejich profesních i společenských dovedností a umožnit tak jejich znovuzačlenění do společnosti a na trh práce.

Konkrétními výstupy projektu byly

- vybudování „Cateringové firmy" na bázi chráněné dílny, jejíž podstatou je aktivizace, upevnění a rozvoj pracovních a společenských dovedností a návyků pro osoby, které pro závažnost svého handicapu nejsou schopny obstát na otevřeném trhu práce.

- vytvoření „Internetové kavárny na půl cesty" jako tréninkového pracoviště pro dlouhodobě duševně nemocné z Ústeckého regionu. V Internetové kavárně obsluhu a prodej pro širokou veřejnost zajišťují handicapované osoby (pod dohledem zkušeného personálu). Kavárna má formu podporovaného zaměstnávání, jehož podstatou je podpora rozvoje dovedností potřebných pro získání a udržení si pracovního místa na otevřeném trhu práce.

- zřízení klubu „Integrál" pro vzdělávání, trénink a psychosociální podporu osobám se zdravotním postižením při jejich znovuzačleňování do společnosti a uplatňování na trhu práce. Klub „Integrál"  poskytuje vzdělávací a tréninkové programy (zejména v oblasti IT a jazykových a komunikačních dovedností), asistenci při přípravě osob se zdravotním postižením na vstup do pracovního procesu (zpracovávání rehabilitačních plánů a sociálních a pracovních anamnéz pro handicapované uchazeče z ÚP). V jeho rámci byla též zpracována analýza možností uplatnění duševně nemocných na otevřeném trhu práce. Součástí klubu je i sociálně psychologická porada pro osoby sociálně vyloučené.

Podpořeno : SROP

Nositel projektu : FOKUS Ústí nad Labem

Role CKP : koordinující organizace - managing

Partner projektu : Střední škola obchodu a služeb Ústí nad Labem

Manažer projektu : Bc. Marta Doležalová

 

Multifunkční výcvikový prostor

Termín realizace: leden 2007 - duben 2008

Projekt svými aktivitami podporoval integraci osob ohrožených sociálním vyloučením zpět do marginální společnosti a na primární trh práce. Jednalo se především o cílovou skupinu osob s fyzickým a psychickým handicapem, jimž chce napomoci při rozvoji jejich odborných kompetencí, při odstraňování společenských handicapů a při návratu do běžného života.

Specifickým cílem projektu bylo:

- vybudování tzv. Multifunkčního výcvikového prostoru fungujícího na bázi střediska pracovní rehabilitace pro 20 osob a pomocí dvou pracovně rehabilitačních programů připravit handicapované na uplatnění v chráněných dílnách nebo na otevřeném trhu práce

- pilotní zavedení agenturního způsobu zaměstnávání pro čtyři osoby s psychickým handicapem na otevřeném trhu práce s podporou pracovního asistenta

- poskytování doprovodných poradenských aktivit zaměřených na volbu pracovního uplatnění na trhu práce, teoretickou přípravu, na zprostředkování, získání a udržení zaměstnání, minimálně pro 50 osob

Podpořeno:  SROP

Nositel projektu: FOKUS Ústí nad Labem

Role CKP: koordinující organizace - managing projektu

Manažer projektu: Petra Severová

 

Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem

revize 2. KPP a zpracování 3. KPP na období 2007 - 2009

Termín realizace: březen 2006 - březen 2007

Projekt usiloval o udržení, rozvoj a zkvalitnění procesu komunitního plánování ve městě Ústí nad Labem, o zmírnění sociálního znevýhodnění a o předcházení sociální exkluzi specifických skupin obyvatelstva. Cílem projektu byla podpora poskytování sociálních služeb v co největší kvalitě a napříč spektrem jejich poskytovatelů.

V průběhu projektu došlo k přípravě podkladů a prostředí pro zpracování 3. KPP a  k zpracování jeho návrhu. Rovněž byl revidován 2. KPP a zpracována finální verze 3. KPP. Během projektu byla uspořádána odborná konference "Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem". Významnou aktivitou bylo vedení procesu konzultací manažerského týmu a koordinačních skupin. 

Projekt zajistil vývoj a zpracování informačních materiálů - webové prezentace a propagačních předmětů k sociální problematice města, vydání 3. KPP - publikace pro veřejnost, letáku pro laickou veřejnost, CD ROMu "Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem" a katalogu sociálních služeb. 

Podpořeno: SROP

Nositel projektu: Statutární město Ústí nad Labem

Role CKP: partner projektu - managing

Partner projektu: Úřad práce Ústí nad Labem

Manažer projektu: Michal Polesný

 

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek