Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce

Termín realizace: září 2005-červen 2008

Komunitní plánování je moderní manažerská metoda, která je využívána v sociálních službách i službách zaměstnanosti. Včasným plánováním adekvátních programů, projektů a služeb předchází sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob z trhu práce a ze společnosti a dochází k naplňování Zákona o sociálních službách a Zákona o zaměstnanosti. 

Cíle projektu

- zvýšit profesní růst a kvalitu práce zaměstnanců v sektoru sociální ekonomiky v ČR

- rozšířit absorpční kapacitu neziskového sektoru při řešení problematiky osob znevýhodněných na   trhu práce - nové formy mezisektorové spolupráce

- posílit informační gramotnost u sociálně znevýhodněných skupin obyvatel

- rozvinout sociální marketing a prezentovat aktivity sociální ekonomiky v ČR a v zemích Evropské unie

- zdokonalit a zrychlit transfer myšlenek - plánů, znalostí a technologií, které by podpořily sociální podniky v Evropě s přidanou hodnotou zlepšit konkrétní regionální lokality partnerů TCA

Výstupy projektu

- analýza role NNO v oblasti zaměstnanosti a komunitních služeb v ČR

- mezinárodní srovnávací studie a příklady dobré praxe v zemích rozvojového partnerství

- překlady komunitních plánů z Velké Británie

- soubor deseti metodik „Deset kroků komunitního plánování" v sociální ekonomice v ČR

- výběrový kurz pro studenty prezenční formy studia na UJEP Ústí nad Labem

- modul pro celoživotní vzdělávání v kombinaci s e-learningovou formou studia

- zprovoznění webového portálu - www.komunitniplanovani.com

- zpracování koncepce marketingu v sociální ekonomice pro NNO

- realizace informační kampaně v ČR o roli NNO v sociální ekonomice

- národní konference a mezinárodní konference k tématu projektu

- workshopy na národní úrovni

- mítinky se zaměstnavateli, místními municipalitami a NNO na národní úrovni  


Podpořeno: ESF EU EQUAL a státní rozpočet ČR

Národní partnerství projektu:

ZASTOUPENÉ ZADAVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ostrava

Mikroregion České Švýcarsko

ZASTOUPENÉ POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sdružení pro vzdělávání komunit o. s.

Komunitní nadace Euroregionu Labe

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

ZASTOUPENÉ ZAMĚSTNAVATELI

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Úřad práce v Ústí nad Labem

ZASTOUPENÉ UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Česká rada humanitárních organizací

Mezinárodní partnerství projektu:

Agora (UKgb-145) - Velká Británie

Evropský dům (CZ-37) - Česká republika

Werk.Waardig (BEnl-16) - Belgie

YOUR SPIS (SK-60) - Slovensko

Manažer projektu: PhDr. Lenka Krbcová Mašínová

Webová stránka projektu: http://www.komunitniplanovani.com/

 

 

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek