mankva 1

Kvality manažer - zavádění standardů kvality v sociálních službách


Vzdělávací modul Manažer kvality realizovaný v rámci tohoto projektu je akreditován MŠMT pod č.j.

14 902/06-20/405.


Termín realizace: duben 2005-červen 2006


Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti řízení kvality poskytované péče v sociálních službách dle typologie a standardů MPSV. Je určen poskytovatelům sociálních služeb, ředitelům, střednímu managementu, sociálním pracovníkům a pracovním terapeutům. Jeho hlavním cílem bylo vyvinout a pilotně otestovat vzdělávací program, který poskytovatele připraví na nové podmínky poskytovaní sociálních služeb vytvořené zákonem o sociálních službách. Na jeho základě budou poskytovatelé sociálních služeb nuceni získat a aplikovat řadu nových znalostí, dovedností a splnit náročná kritéria pro udělení registrace pro poskytování služby. Managementy organizací sociálních služeb budou muset řešit  především problematiku efektivnosti tak, aby byly schopny konkurence na národním i evropském sociálně-ekonomickém trhu. Aktivity projektu jsou zaměřeny na hodnocení efektivity jak z hlediska řízení finančních a lidských zdrojů, tak z hlediska jakosti svého produktu - tedy služby poskytované sociálně znevýhodněnému nebo handicapovanému jedinci. V rámci realizace projektu bude specifikována pracovní pozice a profil manažera kvality v sociálních službách s cílem aplikovat standardy kvality MPSV a řízení kvality jakosti podle modelu managementu kvality řady ISO 9000.

V průběhu projektu bylo pilotně proškoleno 25 manažerů organizací poskytujících sociální služby, kteří absolvovali 350 hodin výuky včetně 78 hodin studia prostřednictvím e-learnigu. Oficiálním završením projektu a jedním z nástrojů diseminace se stala celostátní závěrečná konference Kvalita v sociálních službách konaná v červnu 2006 pod záštitou náměstka a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky.


Podpořeno: EU - programem Phare 2003 OP RLZ

Partner projektu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Manažer projektu: Mgr. Martina Želinová Langweilová

 

Vzdělávání zadavatelů v řízení kvality sociálních služeb dle standardů MPSV

Vzdělávací program „Manažer kvality 2", realizovaný v rámci tohoto projektu, je akreditován MŠMT pod č. j. 25 625/07-20/739.

Termín realizace: Prosinec 2006 - květen 2008

Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti posuzování kvality, procesního řízení a ekonomiky z pohledu zadavatele sociálních služeb. Je určen zadavatelům sociálních služeb, zejména zástupcům krajů a obcí v celé České republice. Jeho cílem je přispět formou systematického vzdělávání k efektivnímu řízení kvality sociálních služeb a jejich účelnému financování. Ve spolupráci s odborníky bude připraven dotazník zjišťující stávající stav v oblasti vyhodnocování kvality sociálních služeb z pozice zadavatelů. Součástí projektu je vzdělávací modul, který je řešen koncepčně tak, aby odpovědně připravil své absolventy pro aplikaci nejnovějších poznatků a trendů z oblasti ekonomiky, procesního řízení, monitorování a měření systému kvality v sociálních službách. V rámci realizace výuky bude věnován velký prostor diskuzím a prezentacím, ve kterých budou účastníci informovat o aplikaci nabytých znalostí v praxi. Vzdělávací kurz je doplněn e-learningovou metodou studia. Projekt je doplněn o diseminaci výstupů projektu, kterou představuje celostátní konference za účasti zadavatelů z krajů a měst ČR, zástupců MPSV ČR a odborníků.

Podpořeno: OP RLZ

Manažer projektu: Mgr. Marta Vodičková

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek