Irsko

Dialogcentrum - komunikační platforma podporující odborný transfer v příhraničí


Termín realizace: březen 2005-leden 2006


Projekt podpořil rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a komunikace v sociální oblasti, v oblasti životního prostředí a v oblasti rozvoje venkova. K hlavním aktivitám projektu patřilo pět česko-německých workshopů, šest pracovních setkání a provoz česko-německého webového portálu, dále kurs německého jazyka pro neziskové a jiné organizace. Posílením dovedností a kapacit organizací pro přípravu přeshraničních projektů a pro další formy přeshraniční spolupráce se zvýšil počet kontaktů s potencionálními přeshraničními partnery.


Podpořeno: EU - programem CBC Phare a ČNFB

Partner projektu:

Europa Concept e. V.
Arbeitsstelle für Fort und Weiterbildung Dresden e. V.
Ländliche Erwachsenenbildung im Freistaat Sachsen e. V.

Manažer projektu: Mgr. Soňa Mudrochová

 

Podpora a zvyšování kvalifikace pro přeshraniční rozvoj lidských zdrojů v Euroregionech Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge a vznik nového produktu s názvem „Česko-německá agentura"

Termín realizace: duben 2005-červen 2007

Cílem projektu bylo zajistit kvalifikační opatření na trhu práce podporující rozvoj česko-německého příhraničí jako budoucího společného hospodářského a životního prostoru. Výsledným produktem projektu je vznik CEGA - ´Česko-německé agentury´, která je dlouhodobým programem Centra komunitní práce. Během realizace projektu vznikl česko-německý vzdělávací modul ´Zvyšování kompetencí projektového manažera v příhraniční spolupráci´, úspěšně certifikovaný MŠMT ČR. Projekt zasíťoval více jak 40 organizací působících v sociální ekonomice v příhraničním regionu. Prezentaci těchto subjektů přinesla čtrnáctidenní česko-německá výstava s názvem „Hranice, které spojují". Výstavu podpořilo Statutární město Ústí nad Labem, Euroregion Elbe/Labe, Muzeum města Ústí nad Labem, Collegium Bohemicum o.p.s. a organizace EuropaConcept CZ.

Veřejnost má i po ukončení realizace projektu možnost sledovat aktuality z oblasti přeshraniční spolupráce na dvojjazyčném webovém portálu.

Podpořeno: EU - programem Interreg IIIA

Partner projektu: PRU - Institut regionálního a podnikového rozvoje Chemnitz, s.r.o.

Manažer projektu: Michal Polesný

Webová stránka: http://www.cega.cz/

 

Česko-německý katalog sociálních služeb / Deutsch-tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen

Termín realizace: červenec 2007-říjen 2007

Česko-německý katalog sociálních služeb jako produkt Česko-německé agentury (CEGA), první dvojjazyčný dokument podobného charakteru na obou stranách hranice, si klade za cíl poskytnutí podpory zájemcům o přeshraniční spolupráci. Konkrétně se jedná o usnadnění prvního kroku v zasíťování služeb - nalezení vhodných projektových partnerů.

Potřebnost vzniku katalogu potvrdily výstupy dvou workshopů, které se uskutečnily v rámci spolupráce partnerských měst Ústí nad Labem a Chemnitz za účasti představitelů a zástupců obou měst a organizací působících v sociální ekonomice na obou stranách hranice.

Dokument přináší prezentaci 73 českých a 37 německých organizací, jejichž činnost je směřována do sociální oblasti s diferencovanou cílovou skupinou. Konkrétně se jedná o péči o seniory, osoby s postižením, etnické menšiny, osoby ohrožené drogou, děti a mládež a další. Součástí katalogu je prezentace cílů 3. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem, které mají být naplňovány v průběhu příštích tří let.

Za podporu při vzniku katalogu děkujeme městům Ústí nad Labem a Chemnitz.

Elektronická verze katalogu je zdarma k dispozici na webových stránkách Česko-německé agentury.

Podpořeno:  

EU - programem Interreg IIIA z Fondu malých projektů prostřednictvím Euroregionu Elbe/Labe

Partner projektu: PRU - Institut regionálního a podnikového rozvoje Chemnitz, s.r.o.

Manažer projektu: Lucie Brožková

Webová stránka: www.cega.cz

 

Nové zkušenosti s integrací skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí - Mobility Anglie

Termín realizace: leden 2005-leden 2006

Hlavním cílem projektu byla výměna a získání nových poznatků a praktických zkušeností, které zdokonalí kompetence účastníků při řešení zaměstnanosti znevýhodněných skupin a problémových mikroregionů. Cílem bylo poznat, jak je uvedená problematika řešena jinde, přenést ověřené metody, postupy a nástroje do našich podmínek a získat další odborné znalosti a kompetence. Záměrem je inovativně rozšířit naše metody práce v procesech poradenství, vzdělávání, motivace a resocializace osob se ztíženým přístupem na trh práce.

Hlavní výstupy projektu:

uskutečněné výměnné pobyty, soubor česko-anglické terminologie Evropská a česká strategie zaměstnanosti, hodnotící zprávy jednotlivých účastníků obsahující mimo jiné návrhy opatření v oblasti řešené projektem, souhrnná hodnotící zpráva projektu a sedm inovativních projektových návrhů (fiší).

Podpořeno: EU - programem Leonardo da Vinci - Mobility

Nositel projektu: Úřad práce v Ústí nad Labem

Role CKP: partner a koordinace a managing

Partner projektu: Bury EST - Employment Support and Training Velká Británie

Manažer projektu: Mgr. Martina Želinová Langweilová

 

Nové zkušenosti s integrací skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí v rámci celoživotního vzdělávání - Mobility Dánsko

Termín realizace: leden 2006-září 2006

Hlavním cílem projektu byla výměna a získání nových poznatků a praktických zkušeností, které může nabídnout zahraniční partner projektu a které pomohou zkvalitnit účastníkům jejich práci, a prohloubení spolupráce s ostatními partnery v regionu při řešení zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatelstva, se zřetelem na možnosti celoživotního vzdělávání.

Cílem projektu výměny bylo poznat řešení uvedené problematiky v zahraničí, poznat v praxi celý integrovaný přístup k řešení zaměstnanosti v systému celoživotního učení a přenést ověřené metody, postupy a nástroje do našich podmínek.

Do projektu byly zapojeny organizace státní správy, samosprávy, neziskové organizace a vzdělávací instituce, které jsou provázány komunitním plánem péče v Ústí nad Labem.

Ústředním bodem projektu bylo uskutečnění týdenní výměny v partnerské organizaci VUC Fyn v Dánsku, které předcházely pracovní workshopy  účastníků zaměřené na odbornou, jazykovou a kulturní přípravu.

Podpořeno : EU - programem Leonardo da Vinci - Mobility

Nositel projektu : Úřad práce v Ústí nad Labem

Role CKP : partner, koordinace a managing

Partneři :

VUC Fyn Dánsko, Úřad práce v Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem; Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem; Úřad práce v Děčíně, Teplicích a Litoměřicích; Centrum celoživotního vzdělávání při UJEP v Ústí nad Labem a Centrum jazykové přípravy při UJEP v Ústí nad Labem

Manažer projektu : Bc. Marta Doležalová


Výměna a přenos know how v oblasti vzdělávání a podporovaného zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce - Mobility Irsko

Termín realizace: leden 2007 - září 2007

Tento projekt navazoval na úspěšnou řadu obdobných projektů z předchozích let, které podporovaly mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti profesní a sociální integrace znevýhodněných osob na trhu práce. Projekt byl určen manažerům lidských zdrojů, tvůrcům programů odborného vzdělávání a specialistům v oblasti kariérového poradenství z Ústí nad Labem. Tito odborníci se zúčastnili týdenního studijního pobytu v Irsku, v rámci kterého navštívili různé neziskové, dobrovolnické i státní organizace zabývající se pomocí znevýhodněným osobám na trhu práce. Cílem projektu bylo zprostředkovat přímým účastníkům a následně i dalším pracovníkům v oblasti sociální ekonomiky ústeckého regionu zkušenosti irských partnerů s modely podporovaného zaměstnávání, odborného a celoživotního vzdělávání, dále prezentovat zkušenosti z oblasti práce s již existujícími či potenciálními zaměstnavateli a zprostředkovat zkušenosti s programy podpory motivace dlouhodobě nezaměstnaných a problémových klientů.

Irským partnerem projektu a hostitelem byla organizace IASE (Irish Association of Supported Employment), která zastupuje téměř 700 členů a působí v oblasti podporovaného zaměstnávání a celoživotního vzdělávání.

Podpořeno: EU - Leonardo da Vinci - Mobility

Nositel projektu: Úřad práce v Ústí nad Labem

Role CKP: partner, koordinace a managing

Partneři projektu: Úřad práce v Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, o.s. White Light I. a Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS v Ústí nad Labem, Irish Association of Supported Employment ( IASE )

Manažer projektu: Petra Severová

 

Sociální firma jako cesta sociálního podnikání  

Termín realizace : červen 2008 - březen 2009

Hlavním cílem projektu byla výměna a získání nových poznatků a praktických zkušeností, které s tématem sociálního podnikání má zahraniční partner projektu. Tyto informace zlepšily u účastníků projektu jejich odborné kompetence a pomohly při zdokonalování jejich práce a spolupráce s ostatními partnery v regionu při řešení zaměstnanosti znevýhodněných skupin a problémových mikroregionů. Nástrojem pro to  mohou být možnosti sociální ekonomiky a zavádění sociálních firem jako jedné z cest řešení této problematiky.

Následným cílem projektu bylo zkvalitnění poradenských služeb pro uživatele a organizace, které by o danou možnost sociálního podnikání měly zájem, a využití získaných poznatků a zkušeností při přípravě a realizaci nových programů pro tuto cílovou skupinu. Projekt se chce formou těchto nástrojů podílet na snižování počtu nezaměstnaných z řad znevýhodněných skupin, na odstraňování dlouhodobé nezaměstnanosti a na ovlivňování celkové zaměstnatelnosti, což je v souladu s náplní a s posláním úřadů práce i s cíly ostatních, v projektu zapojených, partnerů.

Podpořeno: EU - programem Leonardo da Vinci - Mobility

Nositel projektu: Úřad práce v Ústí nad Labem

Role CKP: partner a koordinace a managing

Partner projektu: Job & Co Ghent,Belgie

Manažer projektu: Bc. Marta Doležalová

 

 


Aktuality


Kontakt

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
Koněvova 18
400 01 Ústí nad Labem
Česká Republika

Telefonní spojení (work): +420 475 201 096
Email:
Mapa stránek